Stanovy Stredoslovenského zväzu karate

1. Základné články:
1.1. Názov organizácie je Stredoslovenský zväz karate (ďalej len SsZK).
1.2. Sídlom organizácie je Prof. Sáru 5, Banská Bystrica 974 01
1.3. SsZK je združenie jednotlivcov, klubov a organizácií na základe dobrovoľnosti.
1.4. SsZK zabezpečuje záujmy svojich členov a uspokojuje ich potreby pri ich samostatnosti.
1.5. SsZK spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s celoslovenským orgánom karate za predpokladu svojej autonómie. Podmienkou je členstvo národného orgánu karate v medzinárodných organizáciách (EKF, WKF), ktoré sú členom MOV.

2. Cieľ a úlohy SsZK:
2.1. Cieľom SsZK je združovanie a spolupráca členov SsZK pre rozvoj karate na území stredného Slovenska, čo bude realizované v oblastiach organizačnej, súťažnej, metodickej, hospodárskej a to: súťažná činnosť, školenia trénerov a rozhodcov karate 3. a 2.triedy na základe akreditácie MŠ SR, semináre trénerov, rozhodcov, skúšobných komisárov karate, hospodárskych pracovníkov, manažérov klubov karate a pod., organizovanie skúšok karate, vytváranie informačného servisu pre členov SsZK atď.
2.2. SsZK svojim finančným systémom zabezpečuje plánované akcie.
2.3. SsZK v príprave pretekárov spolupracuje s celoslovenským orgánom karate až po najvyššiu formu t.j. reprezentantov SR účastníkov ME, MS, ... OH.

3. Práva členov:
3.1. Byť informovaný o všetkých činnostiach zväzu a zúčastňovať sa uskutočňovaných akcií.
3.2. Využívať zariadenia zväzu.
3.3. Vyjadrovať svoje názory, návrhy, otázky a žiadosti o ich riešenie v orgánoch zväzu a zúčastniť sa ich prerokovania.
3.4. Od orgánov zväzu požadovať správy o svojej činnosti.
3.5. Voliť od dosiahnutia veku 18 rokov
3.6. Byť volený do všetkých funkcií a orgánov od dosiahnutia veku 21 rokov.

4. Povinnosti členov:
4.1. Dodržiavať Stanovy SsZK a riadiť sa pokynmi zvolených orgánov zväzu..
4.2. Platiť členské príspevky.
4.3. Zodpovedne vykonávať zverené funkcie v súlade so záujmami členov a cieľmi zväzu.
4.4. Pri porušení Stanov SsZK, porušení morálnych princípov a etikety karate a odsúdení člena slovenským súdom, môže byť vylúčený zo SsZK, o čom rozhodne konferencia SsZK na návrh Výkonného výboru SsZK.

5. Štruktúra organizácie:
5.1. Členstvo v SsZK je dobrovoľné.
5.2. Členstvo v SsZK sa delí na:
a/ kolektívny člen - klub, oddiel, skupina, krúžok a pod., ktorí majú právnu subjektivitu alebo delegovanú právnu subjektivitu alebo na základe zmluvy o súčinnosti.
SsZK nebude poskytovať delegovanú právnu subjektivitu svojim členom.Členstvo v SsZK vzniká zaslaním prihlášky a jeho registrovaním zápisnicou Výkonného výboru SsZK, zaplatením registračného poplatku a schválením konferenciou SsZK. Do schválenia konferenciou SsZK je žiadateľ o členstvo len kandidátom s právom účasti na akciách SsZK. Kolektívny člen SsZK má štatutárneho zástupcu (napr. predseda klubu) registrovaného v adresári SsZK. Kolektívny člen SsZK môže byť členom iných záujmových zväzov v náväznosti na EKF, WKF a ktoré nevystupujú ako konkurenčné organizácie voči EKF, WKF podľa Stanov WKF článok 7.7.3.10.
b/ individuálny člen - jednotlivec, fyzická osoba, cvičenec
Členovia v kluboch - cvičenci i funkcionári majú platné registračné preukazy zastrešujúceho národného orgánu karate, ktoré sú podmienkou pri ich účasti na akciách SsZK.

5.3. Konferencia SsZK je najvyšším orgánom SsZK. Účastníci konferencie SsZK s hlasom rozhodujúcim sú kolektívni členovia - zástupcovia klubov. Konferencia SsZK schvaľuje a inovuje Stanovy SsZK, určuje hlavné úlohy, zameranie a názorovú orientáciu SsZK. Konferencia SsZK si vytvára a volí riadiaci orgán Výkonný výbor SsZK a kontrolný orgán revíznu komisiu. Konferencia sa schádza min. 1x ročne, alebo na žiadosť Výkonného výboru SsZK, alebo na žiadosť 1/4 kolektívnych členov SsZK. Konferencia je uznášania schopná, keď je prítomných tridsať percent (30 %) kolektívnych členov SsZK a uznesenia sú schválené, keď ich odhlasuje nadpolovičná väčšina prítomných. Pri zmene Stanov SsZK a odhlasovaní o zániku SsZK je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny kolektívnych členov SsZK a uznesenia sú prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných. O spôsobe hlasovania rozhoduje konferencia.

5.4. Výkonný výbor SsZK tvoria: prezident, viceprezident, tajomník, predseda rozhodcovskej komisie (RK), predseda športovo-technickej komisie (ŠTK), predseda trénersko-metodickej komisie (TMK). Členov Výkonného výboru SsZK volí konferencia SsZK na 4 ročné obdobie. VV SsZK medzi dvoma konferenciami má právo uvoľniť a kooptovať 1 člena VV SsZK.

Prezident SsZK reprezentuje zväz navonok, je štatutárnym zástupcom zväzu, riadi a vedie zasadnutia VV, zastupuje zväz v iných orgánoch. Viceprezident zastupuje neprítomného prezidenta.

Pri voľbách môže dôjsť k zdvojeniu funkcií. Predsedovia komisií si vyberajú svojich členov a predkladajú ich na schválenie VV SsZK. VV uskutočňuje zasadnutia podľa potreby zvyčajne 1x mesačne.

5.5. Kontrolný orgán - revíznu komisiu tvoria predseda a 2 členovia. Revízna komisia vykonáva pravidelne a podľa potreby kontrolu činnosti orgánov SsZK v oblasti pracovnej, finančnej i majetkovej. Rieši návrhy, sťažnosti aj dotazy členov SsZK a informuje o ich riešení. Správu o svojej činnosti predkladá vždy konferencii SsZK. Revíznu komisiu volí konferencia SsZK na 4 ročné obdobie.

6. Hospodárenie SsZK :
6.1. VV vymenúva predsedu ekonomickej komisie. Členovia SsZK sú nezávislí vo svojej hospodárskej činnosti. Členovia SsZK odvádzajú registračné a licenčné poplatky, hradia štartovné pretekárov a percentuálnu časť nákladov školení, seminárov a iných akcií SsZK podľa rozpočtu nákladov zväzu a jeho členov.
6.2. Príjmami SsZK sú členské príspevky /registračné a licenčné poplatky/, štartovné, dotácie z orgánov riadiacich šport a orgánov štátnej správy, podiel zo skúšobných poplatkov, príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti, dary, reklama, pokuty z disciplinárnych priestupkov.
6.3. Výdajmi SsZK sú náklady na súťažnú činnosť, schôdzovú a organizačnú činnosť, informačnú činnosť, školenia, semináre, finančné ceny a odmeny za vykonávanie funkcií v orgánoch SsZK.

7. Záverečné ustanovenia :
7.1. Zánik SsZK schvaľuje konferencia SsZK. S majetkom SsZK sa pri zániku naloží podľa rozhodnutia Konferencie SsZK v zmysle platných noriem Slovenskej republiky. Po zániku SsZK vykonáva likvidáciu jeho záväzkov likvidačná komisia, ktorú ustanoví konferencia SsZK.
7.2. Zánik kolektívneho člena v SsZK je nezaplatením ročného registračného poplatku a následne vyškrtnutím z adresára členov SsZK podľa rozhodnutia VV SsZK, alebo vylúčením konferenciou SsZK.
7.3. SsZK si spracúva na súťažné obdobie jeseň-jar materiály: Súťažný systém SsZK a jeho finančné krytie a Rozpočet na súťažnú sezónu, ktoré predkladá konferencii SsZK na schválenie.
7.4. Výklad Stanov SsZK robí VV SsZK, Problematika nezahrňujúca v Stanovách SsZK je riešená a schvaľovaná vo VV SsZK.
7.5. Schválením týchto Stanov SsZK sa rušia Stanovy SsZK registrované MV SR z 7.9.1990 číslo spisu VVS/1-900/90- 56 a nadobúdajú účinnosť vzatím zmeny na vedomie MV SR.

Stanovy SsZK schválené Konferenciou SsZK v Banskej Bystrici dňa 16.januára 2010.